برچسب

مدیریت، فراسوی اعداد

کتاب

تفاوت‌های تعیین کننده

هانا آرنت، فیلسوف آلمانی، تفکر را به گفت‌وگو با خود تشبیه می‌کند. وقتی پای تفکر سازمانی وسط می‌آید آن گفت‌وگو باید با همکاران باشد. گفتگو…
۰۷ شهریور ۱۳۹۹